Прозорість та відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

►  статут закладу освіти;

► ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

► структура та органи управління закладу освіти;

► кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

 територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

► ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

► мова (мови) освітнього процесу;

► наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

► матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

► напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

► наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

► результати моніторингу якості освіти;

► річний звіт про діяльність закладу освіти;

► правила прийому до закладу освіти;

► умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

► розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти;

► перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

► правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

◊ {Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

► план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

◊ {Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

► порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

◊ {Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

► порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

◊ {Частину другу статті 30 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2657-VIII від 18.12.2018}

► інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.

Заклад в ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ (ІСУО):

Заклад в ЄДИНІЙ ДЕРЖАВНІЙ ЕЛЕКТРОННІЙ БАЗІ З ПИТАНЬ ОСВІТИ